Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

     V roce 2001 byly byty v domě v Přerově na Žerotínově náměstí prodány do osobního vlastnictví a asi 20 % domu ( obchody v přízemí domu)  zůstalo ve vlastnictví města. Služby společenství vlastníků bytů poskytuje Domovní správa města Přerova. Od samého počátku byl při hospodaření domu porušován zákon a výsledky 10 leté péče o dům lze vidět na těchto stránkách ve fotogalerii a také je možné se seznámit se hospodařením společenství.

     Výbor, který fungoval v letech 2001-2002 provedl investice v celkové částce asi 125 000 Kč,  které společenství nikdy neschválilo, a které šly do jednolivých bytů, velikost vlastnického podílu majitelů jednotlivých bytů nebyla brána v potaz. Spřízněná duše paní předsedkyně Tom  paní Pet dostala dotaci 7507 Kč nikým neschválenou a nikdy nevysvětlenou, cena za schválenou investici - montáž  vodoměrů v 10 bytech  se podle vyučtování vyšplhala na více než  93 000 Kč atd. Přes protesty některých majitelů bytů byla provedená "promyšlená investice", kdy se voda v bytech v prvním a druhém poschodí rozvedla po bytě z opravené stupačky v koupelně, pouze pro potřeby členky výboru bydlící ve třetím poschodí zůstaly zachovány v kuchyni a na WC stupačky, které majitelé bytů v nižších poschodích nepoužívají ( první dotaz této členky výboru  po zvolení do funkce byl, za jak dlouho bude moci byt prodat )

     Dům pojistila kamarádka paní předsedkyně společenství, dle paní předsedkyně "odbornice pojistná makléřka",aniž by smlova byla s kýmkoliv projednána a aniž by kdokoliv z členů společenství věděl co obsahuje. Po protestech proti vedení společenství výbor odstoupil, jako důvod uvedl, že nemá důvěru.

    Zvolen byl nový výbor, který po roce částečně odstoupil a částečně byl odvolán. Neprovedl žádnou investiční akci, protože na účtu společenství bylo na začátku funkčního období  20 000 Kč.

     Původnímu výboru po roce už nevadilo, že nemá důvěru společenství ( na účtu již byla zajímavá suma) a ujal se opět v mírně pozměněném složení správy společenství ( zvolení výboru, volba nového výboru a návrat staronového výboru společenství stál 18 655 Kč) a v domě s více než 80 let starými odpady, praskajícími balkony, vodou zatékajicí ze dvora do sklepů, zastaralými rozvody elektřiny a údajně vodou zatékající střechou na půdu se první akcí stalo vymalování chodby a vůbec přitom nevadilo, že z vadného vodovodního vedení v přízemí uniká voda a kolem je mokrá zeď. V minulosti se chodba malovala v průměru po 15 letech, nyní po necelých čtyřech letech a náhodou se při tom maloval i byt pana předsedy společenství pana Tom... DS Přerov fakturu zaplatila, aniž by provedení výmalby společenství projednalo a schválilo, i když mohlo bez schválení členskou schůzí dát pokyn k zaplacení faktury do 5000 Kč. Pokud jste požádal o nahlédnutí do účetnictví společenství DsmP, patřičná technička podklady údajně neměla, pan předseda společenství trval na tom, že nikomu nic není potom, co obsahuje a požádala-li jsem o nahlédnutí do účetnictví pana ředitele, dozvěděla jsem se že četl ve věstníku, že nikomu nic předkládat nemusí Tak se můžeme pouze domnívat, co bylo skutečným důvodem výmalby a proč výmalba v našem tříposchoďovém domě stála 25 383 Kč a výmalba dvou vchodů v nedalekém čtyřposchoďovém paneláku, kde se malovalo celé přízemí domu - vstupní a výstupní hala, sklep - 19 000 Kč. V paneláku jeden den malíři přišli a druhý den odešli a zbyla po nich umytá chodba. U nás jeden muž maloval téměř 14 dní a další dny malbu opravoval a zůstal po něm nekonečný nepořádek, barvou postříkané zábradlí schodiště a v přízemí několikacentimetrová vrstva zaschlé barvy.

     V dalších letech jsme se z pravidelného vyúčtování dozvěděli, že byly zaplaceny faktury za akce, které společenství nikdy neschválilo na 19 945 Kč - opravy, nátěr klempířských prvků (za 800 Kč si člen výboru si nechal vyměnit okap pouze u svého bytu), 13 625 Kč - kominické práce - člen výboru si nechal nově vyvložkovat komín 8209 Kč - klempířské práce, 8357 Kč - natěračské práce - natíralo se zábradlí ke ktrému si členové výboru zamykají kola ( na dvoře stojí dřevěná bouda sloužící jako kolárna) a náhodou ve stejnou dobu stejná firma natírala i dveře dvou členů výboru Tom  a Hor, či tajemná investice  za 10 897 Kč označená jako fond oprav  o které dodnes nikdo neví, co představovala . Když jsem se otázala  pana ředitele DsmP, jak mohly být faktury proplaceny, když nebyly společenstvím projednány a schváleny, dozvěděla jsem se se, že výbor dal pokyn. Výbor mohl bez souhlasu společenství  dát pokyn k proplacení investice do výše 5000 Kč,  Na rozdíl od pana Čecháka jsem přesvedčená, že všechny sumy jsou větší než  5000 Kč , a že tedy výbor pokyn dát nemohl .     

      DsmP ve smlově o sprostředkování služeb garantovala  pravidelné placení pojistného podle předem daných pokynů. V roce 2004 však zůstal dům 9 měsíců nepojištěn. Výbor ani DS o tom nikoho  neinformovala, když se na to přišlo, došlo na různé výmluvy např. pojišťovna smlouvu vypověděla. Na řadu přišla opět "odbornice pojistná makléřka", opět " výhodně" pojistila dům, tentokráte byla pojistka  o 9 136 Kč dražší a pojistka na dům ležící v zátopové oblastí neobsahovala pojištění proti povodni. Projednání nové smlouvy s majiteli bytů, ani oznámit jim, že byla uzavřena nová pojistná smlouva nepovažoval výbor ani DsmP za potřebné a ani neviděli  problém v tom, že se může opakoval rok 1997, kdy při povodni voda v okolí domu přesahovala výši 3 metrů a případné škody na obchodech  v přízemí, které jsou majetkem města, by tak nikdo neuhradil.

     O odbornosti " pojistné makléřky mluví i to, že v roce 2001 pojistila dům  na 22 milionů, v roce 2004 na 28 milionů . Dům neopomněla pojistit proti škodám způsobeným pádem letadla, protože tyto škody jsou v Přerově časté, ale  nepojistila dům proti škodám způsobeným povodní - důvod " pojistka by byla drahá". O další tři roky přišla na schůzi s nakopírovanými papíry s odhadovanou cenou domu 32 800 000 Kč a s návrhy pojištění jež zahrnovalo pojištění proti lavině, sesuvu skal, zemětřesení , pádu letadla... ,tedy pro střed města nepostradatelným pojištěním. Pojištění proti pádu sněhu ze střechy a případnému  úrazu, proti škodám způsobených povodní, či vodou, byly řešeny pouze okrajově. Stav domu se oproti roku 2001 změnil pouze v tom, že došlo k poškození fasády, opadalo pár obkladů a objevily se další praskliny na domě.

      Obešla jsem 4 pojišťovny v okolí domu, všechny byly schopny dům  pojistit za cenu  řádově  o 7 000 nižší včetně pojištění proti povodni, všichni byli ochotni navštívit dům a majitelům vysvětlit podmínky smlouvy.

     V srpnu 2004 po "opravě okapů" začala z vadného okapu téci voda po zdi a ničit fasádu a zatékat do bytů a hlavně do cukrárny v přízemí. Žádost o opravu okapu výbor zamítl s tím,  že ti, kteří mají problém si mají okap vyměnit na své náklady ( člen výboru označený jako " odborník, pan Kov  prohlásil, že příčinou toho, že voda teče po fasádě jsou zamrzlé okapy), Člen výboru pan Hor si vzápětí za peníze společenství nechal okap u svého bytu vyměnit i když byl v pořádku, souhlas ostatních majitelů bytů nepovažoval za potřebný. Přítomná odbornice technička DS v tom, že voda těče po fasádě domu neviděla problém ( stanovy společenství hovoří o tom, že zjistí-li kdokoliv z členů společenství  závadu, která poškozuje společný majetek, je povinen učinit vše, aby příčinu odstranil, nemůže-li tak učinit sám, má upozornit výbor, který má neprodleně učinit kroky k odstranění závady) Voda tak tekla po fasádě další tři roky a ničila ji a teprve v roce 2006, když hrozilo že hygienik cukrárnu, ve které byly promáčené zdi, zavře, byl okap vyměněn. Okap na Žerotínovo náměstí je sice už v pořádku, ve dvoře však teče voda po fasádě dál.

     Domovní správa ve své nabídce služeb garantovala pravidelné potřebné revize plynu, elektřiny a komínů. Kominík, který navštívil v listopadu 2009 náš byt, tvrdil, že komíny v domě jsou v nevyhovujícím stavu. Protože komíny jsou společným majetkem společenství, žádala jsem nejdříve techničku pani Fialovou o kontrolu a opravu komínů, ta však oponovala,že  podle revizní zprávy je všechno v pořádku  ( v pravidelném ročním vyúčtování mezi roky 2001-2008 jsem však položku revize komínů nebo čištění komínů nenašla) , jediné co ji zajímalo bylo jméno kominíka.. Po třech 3 měsících jsem se začala obracet s dopisy i na pana ředitele Čecháka proč u nás nejsou prováděny kontroly kouřovodů, když podle vyhlášky 111/1981 se mají provádět jednou ročně a žádala jsem o nápravu stavu. Jeho odpověď zněla: " Co jste si objednali, to máte." Po mnoha návštěvách u odpovědné techničky a interpelacích na pana ředitele či primátora města  se po  téměř 11 měsících  dostavil kominík na revizi, třem majitelům bytů sdělil, že jejich komín je v nevyhovujícím stavu ( včetně člena výboru, který si nechal komín vyvložkovat za peníze společenství v roce 2005, a kterému kominík hrozil vzhledem k nevhodnému vyvložkování odpojením kotle) . Je záhadou, proč  mu to v uplynulých letech při revizi nevadilo a jak je možné, že nedostatky neodhalil.          

     Otážete-li se odpovědné techničky, zda je pravda, že se musí provádět i revize šroubovaných rozvodů plynu v domě, proč tři roky po sobě revize plynospotřebičů byly provedeny a pak ne, ani odpovědi ani revize se nedočkáte.V revizní zprávě z roku 2008 se dočtete o havarijním stavu rozvodů plynu v domě, ale to není důvod, aby DSmP v tomto směru podnikla kroky.

     Žádala- li jsem v minulosti, aby ze schůze byl pořízen zápis, "odbornice " paní technička"  sdělila, že chci - li mít zápis, mám si ho udělat sama ( stanovy společenství říkají - výbor je povinen ze schůze pořizovat zápis a zaznamenat veškeré výhrady a připomínky a první akcí pana předsedy bylo, nechat si odsouhlasit odměnu), upozornila-li jsem, že pán dožadující se vybourání obvodové zdi domu na zvětšení místa pro jeho  kočárek (odhadované náklady větší než 100 000 Kč ) není členem společenství, ani nemá  plnou moc a nemá smysl se jeho návrhem zabývat, musel si pan ředitel Čechák nechat udělat právní rozbor, zda dotyčný na schůzi může hlasovat a tázala - li jsem se proč se technička nepostavila proti zápisu ze schůze, v němž bylo napsáno, že společenství schválilo vybourání obvodové zdi domu kvůli zvětšení místa pro jeden kočárek a změnu fasády i když na schůzi bylo necelých 50 % členů (akce vyžadovala 100% souhlas) a dva majitelé bytů byli proti, technička mínila, že ji to nezajímá

     V listopadu 2009 jsem žádala techničku, aby pozvala elektrikáře, protože na chodbě kolísá světlo a vypadne-li světlo na chodbě, vypadne i v některých bytech. Odvětila, že pozve revizi. Když jsem ji po dalších dvou týdnech  žádala aby přišel elektrikář, protože na chodbě už světlo nesvítí, odvětila, že ji to nezajímá, protože elektrikáře již pozvala a přijde za 10 dní. Takto vypadají služby DS za téměř 20 000 Kč ročně . Na chodbě 8 dní nesvítilo světlo, pak bývalý člen výboru, který byl do výboru zvolen jako" odborník" pan Kov situaci vyřešil tak, že do vadného automatu zastrkal sirky, aby nevypadával. Když v srpnu praskla v domě stupačka, tekla voda po zdi 5 týdnů než se závada odstranila.

     V roce 2003 jsme chtěli umístit na dům reklamní tabuli. Město umístění reklamní tabule zakázalo s tím, že dům se nachází v historické části města a reklamní tabule zde umísťovat nelze. Počátkem července 2010 přijeli k domu  dělníci a ke stávajícím dvěma tabulím upozorňující na WC v domě, přibyly další tři upozorňující na technické služby a taky WC. Památková ochrana oblasti již nevadila a souhlas majitelů domu technické služby nepovažovali za potřebný. Tázala - li jsem se pana Čecháka,  jak je to možné, po dvou týdnech mi bylo řečeno, že ředitel technických služeb netušil, že by  měl majitele  domu požádat o svolení s umístěním cedulí, a ani po téměř osmi měsících tak neučinil.

     Členové společenství vlastní pozemek pod celým domem a patří jim i pozemek v tzv. malé pasáži. Již v minulosti, když došlo k úpravě Žerotínova náměstí, zahradili dělníci malou pasáž, takže majitelé bytů se dostávali do domu pouze s obtížemi a začali tam provádět výkopové práce a  dláždit atd. Že jsou na soukromém pozemku - 1 metr čtvereční stál 1400 Kč - nikomu nevadilo.

     V domě se vybourávají zdi mezi byty, mění se dispozice bytů bez stavebního povolení a statického posouzení . Odpovědná technička v doprovodu pana ředitele hledí na hromadu suti na dvoře domu a nevadí jim to. Zákon ukládá, že ze zásahem do konstrukce domu ( i nenosných zdí) či se změnou dispozice bytů  musí souhlasit všichni majitelé bytů . V minulosti již obešel člen výboru  pan Kov majitele bytů s dotazem, zda souhlasí s úpravou koupelny jedné majitelky bytu - souhlasili jsme, zamlčel však, že se jedná o zásah do nosné konstrukce střechy. Ze stavebního úřadu nám pak přišel souhlas s přestavbou, s tím ,že se proti rozhodnutí můžeme odvolat. Protože jsme již předem s upravou v koupelně členky společenství vyslovili souhlas, nevěnovala jsem textu krčícimu se v závorce, (že se jedná o zásah do nosné konstrukce střechy ) dostatečnou pozornost, a když jsem si text pozorně přečetla, na odvolání už bylo pozdě. Ani DsmP hájící zájmy Přerova povolení zásahu do nosné konstrukce střechy bez předchozího souhlasu majitelů bytů nepřipadal podivný. Několik týdnů po zahájení rekonstrukce se byt objevil v nabídce prodávaných bytů jedné realitní kanceláře a majitelka bytu se z domu odstěhovala dlouho před kolaudací přestavby.Teď se řeší problém zátékání střechou, a také, že k některým komínům není možný přístup.

           Upozornite-li  jste na schůzi společenství na potřebu vyměnit ucpané odpady ( 2001), staré hliníkové elektrické vedení, praskající balkony investice byla zamítnutá s tím, že si to má opravit každý na své náklady. Ve stejnou dobu si členové výboru kupovali za peníze společenství žebříky, nové výjezdy pro kočárky ( starý v domě byl), opravovali si okapy u svého bytu, vložkovali si komíny a souhlasili s vybouráním obvodové zdi domu aby zvětšili misto pro svůj kočárek, kde náklady byly odhadnuty na více než 100 000 Kč, natírali a malovali kde co- zábradlí ke kterému si zamykají kola, rozvody plynu které podle revizní správy je potřeba vyměnit , a vždy se při tom malovalo či natíralo i v jejich bytech, souhlas členů společenství nepotřebovali. Obrátila - li jsem se na pana primátora-senátora, pana poslance, na úředníky radnice, sdělili, že pokud nedodám důkazy, necítí potřebu nic řešit a vyzvou vás, aby jste dodala důkazy. I když se ve stanovách společenství píše, že máte právo nahlížet do účetnictví a pořizovat si kopie, technička DS údajně žádné podklady nemá a bývalý předseda společenství trval na tom, že mi po tom nic není, za co byly peníze vynaloženy, popřípadě tvrdil, že doklady má DSmP a pan ředitel Čechák mi sdělil, že četl ve věstníku, že mi nic ukazovat nemusí. Tak mám pouze povinnost přispívat do fondu oprav, na co byly peníze použity už nemám právo vědět. Podle sdělení odborníka ČSSD na bytovou problematiku, pana ing.Taraby, jsou podvody spojené s hospodařením společenství promlčené po třech letech, tedy stačílo, aby dokumenty po dobu dvou let od obdržení vyúčtování byly nedostupné, vysvětlí vám, že zákony týkající se hospodaření společenství vlastníků jsou špatné, ale nikoho to nezajímá, protože na tom se politické body získat nedají. A tak tři členové společenství si za peníze z fondu oprav financují úpravy v bytech, zbytek má pouze povinnost jim na to přispívat.

     Při přechodu domu k novému správci, správce zjistil, že člen výboru neplatil po dobu více než 10 let za část svých bytových prostor a způsobil tím společenství škodu více než                 22 000 Kč. Jak je to možné DsmP nevysvětlila. Pojedeme-li malý žáček na černo autobusem počkáme do dospělosti a pošleme na něj exekutora, způsobí-li někdo škodu víc než   22 000 Kč , nikoho to nezajímá.

     I minulosti se domovní správa "starala" o náš dům. V roce 1993/94 se na domě rekonstruovala fasáda. Natěrači natřeli prohnilá 70 let stará okna včetně těsnění, takže nešla zavřít. Pak nastoupila další parta, která okna ohoblovala. Na balkony byly položeny dlaždice a dveře na balkon nešly otevřít, proto se jich kus uřezal. Když jsme žádali aby se něco udělalo s několika centimetrovou dírou pod dveřmi, pani technička Jel...nám poradila, abychon se přestěhovali, pokud se mám to nelíbí. Přibližně po roce se problém vyřešil 20 cm vysokým prahem. V červenci 1999 se nejdřív vymalovala chodba, aby se v srpnu rozkopala a začaly se měnit stupačky. Dělníci sice tvrdili, že se měly měnit stupačky v jiné části domu ( jedné nájemnici tam přestala odtékat vana a sousedovi praskla stupačka), ale v části, kde se měnily stupačky náhodou bydleli kamarádi paní techničky paní Fi . Kamarádovi byly proplaceny i obkladačky v koupelně, když jsem i já chtěla proplacení obkladaček, dozvěděla jsem se, že na to nejsou peníze. Koupelna zůstala rozkopaná a komínu se nová karma- starou dělníci poškodili ,dočkala  asi po 8 měsících, umyvadlo nebylo upevněné zpět na zeď, protože by ho prý neunesla. DS vyžadovala placení nájmu za sklepy, které neexistovaly atd.

      Jako majitel bytu mám správu domu takovou, jakou si společenství zvolilo, tedy, jakou si zasloužím pokud jsem proti praktikám výboru dostatečně nebojovala.

      Jako občan města Přerova se ptám, pokud je hodnota domu 32 800 000 Kč, jak ji ohodnotila " odbornice pojistná makléřka" ( zástupci pojišťoven, které jsem obešla i zástupce na magistrátu, který má na starosti městský majetek tvrdil, že je to nesmysl - odhad 22 000 000 Kč a pravda je, čím vyšší pojistka, tím vyšší provize pro pojišťovacího agenta) má majetek města hodnotu téměř 7 milionů korun. Radnici nevadí  takováto péče o jeho majetek? Nevadí mu, že se v uplynulých 10 letech pronatíralo  53 683 Kč, po  provedení klempířských prací teče voda po fasádě , že do opravdové údržby domu - vodovod ( kromě podivné rekonstrukce pouze v bytech- tedy v místech, na které by se fond oprav neměl používat), elektřina, rozvody plynu, oprava střechy, okapu či fasády, praskajících zdí ,dvora ze kterého teče voda do sklepa a který byl na ustanovující schůzi před 10 lety považován za nedůležitější investici, se neinvestovala ani koruna?  Připadá  mu přiměřené vybourání obvodové zdi  domu a náklady vyšší než 100 00 Kč na zvětšení místa pro jeden dětský kočárek? Nevadí mu, že majetek města není pojištěn a posléze není pojištěn proti povodni, když městský majetek se nachází v přízemí domu? Je péče o majetek města na Žerotínově nám.15 ukázkou toho, jak se město stará o svůj majetek?

 PS.

     Dne 13.10.2010 se konala schůze společenství.

      Bylo usneseno, že budou  vyvložkovávat  komíny, i ten, který si nechal vyvložkovat člen výboru v roce 2005. Požádám-li o vypsání výběrového řízení, protože se jedná o investice v odhadované výši  asi 300 000 Kč, je to zamítnuto, protože není čas a zakázku dostane kominík, který si v uplynulých letech nedostatků nevšiml a minimálně 5 let mu nevyhovující komíny nevadily ( pokud ovšem revizi komínů prováděl zadarmo- položka revize komínů se ve vyúčtování nenacházi ani jednou za posledních 10 let a podle předpisů se měla  provádět minimálně jednou ročně)

     Je odsouhlasena výměna šroubovaných plynových rozvodů, tedy těch, které jsme před nedávnem natírali i když  plynaři doporučovali jejich výměnu. 

     Promáčené zdi v domě nejsou důvodem k opravě 90 let starých stupaček a odpadů.

     Bude se zvát statik, na posouzení statické situace domu. Vybourávání zdí mezi byty, měnění dispozic jednotlivých bytů bez posouzení statika odborníkům z DsmP nevadí.

     Požádala jsem o klíče od původního WC a umyvárny v domě, které si bývalá předsedkyně paní Tom hodlala přeměnit " na místo pro naše dvě a ještě jedno kolo", a vybourala mezi nimi zeď bez vedomí členů společenství vlastníků a bez stavebního povolení, a které má nyní na dveřích nápis kočárkárna a  nic nedostanu. Bývalý soudruh důverník a pozdější člen  výboru společenství  prohlásil, že zeď  vyboural na své náklady a nikoho tam nepustí. To vše za přitomnosti pana ředitele DsmP Čecháka, paní techničky Fialové a právního experta DsmP pana Dutka. I když se jedná o společné prostory, a jejich změna či užívání jedním členem vyžaduje 100% souhlas společenství , nikdo z nich na tomto prohlášení nic divného neshledal a já se do společných prostor i nadále nedostanu a dětský kočárek musíme nosit do bytu ve druhém poschodí.

      Požádám li bývalého pana předsedu společenství, pana Tom... o klíče a uvolnění společných prostor dostane se mi odpovědi " vyliž si prdel krávo" . Na jeho odměny v uplynulých letech, kdy se mu ani jednou nepodařilo dodržet stanovy společenství, jsem přispěla částkou kolem 800 Kč.

     8.11.2010 započala firma pana Horáčka s rekonstrukcí komínů. Dosud nám však nebyla předložena kalkulace ani nevíme, jaké práce budou provedeny. Na dotaz, jak je možné, že byly zahájeny práce v odhadované výši asi 300 000 Kč a my nevíme, co se bude měnit  a neznáme ani předběžnou výši nákladů v pondělí 8.11. 2010 tvrdil pan ředitel Čechák, že s kominickou firmou žádnou smlouvu neuzavřel a tedy jí za provedené práce nezaplatí. Protože však pan Horáček tvrdil, že smlouvu má a " viděl ji i Dutko" šla jsem se pana ředitele Čecháka otázat znovu v uterý. Pan Čechák si mezitím vzpomněl, že smlouvu s panem Horáčkem uzavřel, ale neví, zda je platná.  Žádala-li jsem o vypsání výběrového řízení na výměnu komínů, nejdříve jsem se dozvěděla, že na něco takového není čas, později pan ředitel tvrdil, že výběrové řízení bylo vypsáno a vyhrál pan Horáček.

     V dubnu 2011 jsem zjistila-výběrové řízení bylo vypsáno  v průběhu čtvrtka 14.10.2010 a v pondělí 18.10  podepsal smlouvu vítěz  výběrového řízení pan Horáček s DsmP. Jediný další údajný účastník výběrového řízení odevzdal svou kalkulaci v sobotu ,své náklady dokázal vyčíslit aniž dům navštívil. Že by vítěze měli určit majitelé bytů jako investoři zřejmě nebylo pro DsmpP průchozí. Ve zkutečnosti však žádal vítěz výběrového řízení za své vícenáklady daleko více než druhá kominická firma kalkulovala a práci nikdy nedokončil, ale to jsme zjistili až po dokončení práce.

    24.11.2010 firma pana Horáčka ukončila práci, důvodem bylo špatné počasí( kdo by taky mohl dopředu tušit, že v listopadu bude pršet nebo chumelit.) Podařilo se mu vyměnit vyvložkování komínů v bytech kamarádů pani techničky i když údajně byly v pořádku . Komíny v bytech, kde byly zásadní nedostatky jsou v původním stavu

    28.4.2011 Dnes se opět dostavila firma pana Horáčka, aby dokončila vyvložkování komínů. Poté, co jsem minulý týden obíhala DsmP i  firmu Sensus s dotazem, kdy bude práce dokončena. Velmi jsem se divila, že DsmP uzavřela s panem Horáčkem smlouvu o dílo nikoliv za 300 000 Kč, jak bylo původně sděleno, ale na 386 000 Kč, navýšení ceny zakázky o téměř  třetinu nikdo majitelům bytů nepovažoval za potřebné sdělit, ani schválení smlouvy majiteli bytů nepovažoval za potřebné.( Když se jednalo o zaplacení faktury na 423 Kč, museli souhlas se zaplacením přijít podepsat všichni majitelé bytů ) Doba provedení zakázky byla stanovena na 6 měsíců. Na vyvložkování komínů v jednom domě jistě doba standardní. A částka 386 000 Kč také prý nestačí. Dsmp jistě věděla , proč majitelům bytů hned po uzavření , pro majitele bytů jistě velmi " výhodné "smlovy s pane Horáčkčem ,vypověděla smlovu o zprostředkování služeb.

     Ve fotogalerii je na obrázku ukázka zábradlí  90 cm vysokého. Podle faktury jsme za natření 1 m pouze jednou barvou- bez podkladu zaplatili více než 300 Kč. Cena je jistě přiměřená.

     Bývalý soudruh důvěrník pravidelně kontroluje zda chodba byla, či nebyla uklizena. 5.12 byl s úklidem spokojen, protože úklid prováděla jeho spřízněná duše pani Pet. Stav chodby v pondělí ráno v  dne 6.12.2010  v 8.3O lze vidět v rubrice úklid

   Když jsem se tázala, proč se natíraly šroubované rozvody plynu, když podle revizní správy je nutné je vyměnit za  svařované, sdělil pan předseda Tom, že je to proto, abychom to v domě měli pěkné. Zřejmě z estetických důvodů on a někteří další majitelé odkládají odpadky na chodbu a aby došlo i k působení na čichové bunky, nechávají odpadky na chodbě i několik dnů

      Na schůzi společenství v květnu bylo rozhodnuto, že se vymění rozvody plynu ve sklepě, protože jsou v nevyhovujícím stavu.

     Na další schůzi 17. srpna 2010 - byla svolána " promyšleně" uprostřed prázdnin  a to den předem - tři přítomní žádali, aby se vyměnily rozvody plynu v celém domě a ne jenom ve sklepě.

    Za 6 měsíců nebyl pověřený vlastník schopen obejít 11 členů společenství aby s výměnou vyslovili souhlas - i když nevím proč, když souhlas s výměnou už vyslovili členové společenství v květnu -a tak se termín výměny plynových rozvodů rezervovaný u specializované  firmy správcem fa Senses zrušil. Výměna se provede někdy v budoucnu, možná - každý znás tedy díky vyššímu DPH vyhodil podle velikosti bytu cca 500 kč z okna

 

 

 

Co všecno neví správce fa Sensus

14. 6. 2022

Fa Sensus - zajišťující správu společenství vlastníků svolá schůzi, na které se má volit nový výbor .Posléze se zjistí, že paní majitelka fy Sensus neví, kolik procent majitelů bytů musí souhlasit se staronovými či novými členy výboru a schůze se musí opakovat.

Člen výboru , který v domě nebydlí , ale vlastní v něm byt ,si za peníze z fondu oprav nahazuje dům, ve kterém údajně bydlí, souhlas vlastníků bytů  fa Sensus nepotřebuje. A pak si tentýž pán  nechá nahodit zdi domu podruhé a firma Sensus tvrdí, že  byla nahozena zadarmo.

Neplatí-li majitel bytu, bývalý soudruh domovní důvěrník ,za část svých bytových prostor do fondu oprav, oznámí  paní majitelka fy Sensus na schůzi společenství že dluží na poplatcích do fondu 10 000 Kč. Posléze zjistí, že se zná s dcerou bývalého soudruha důvěrníka a náhle již žádný dluh není.

Posléze si majitel bytu a další dva majitelé kupují za peníze z fondu oprav okna, přestavují byty, souhlas členů společenství vlastníků fa Sensus nepotřebuje.

Říká-li NOZ, že mám právo kdykoliv nahlédnout do účetnictví společenství, předseda společenství napíše do nových stanov společenství, že za každých 15 minut musíme zaplatit 50 Kč a nejdůležitějšími věcmi je, že musíme mít jmenovky na dveřích a nesmíme otevírat okna při méně než 1 stupni ( nebylo udáno, zda rozhodující bude teplota na slunečné jižní straně domu, nebo na severní straně) Protože snůšku nesmyslů předložených panem předsedou, které byly v rozporu se zákonem nebylo možné předložit notáři, poslala Fa Sensus stanovy, které nikdo neviděl

Má-li úklidová firma umýt okna každých 6 měsíců a již je tři roky neumyla, umyje-li chodbu pouze někdy a žádáte -li o nápravu atd zaměstnance fy Sensus to nezajímá. My bývalí soudruzi si  musíme pomáhat